KYC
MVP
レビュー
4.35
レビュー
2
今後の予定
時間
データなし
盛り上がった
データなし
フォロワー
9 894
1 064
人気
247 335
48 629
4.22
レビュー
19
今後の予定
時間
データなし
盛り上がった
データなし
フォロワー
41 739
40
人気
8 177 872
5 383 302
4.17
レビュー
4
unknown
時間
データなし
盛り上がった
データなし
フォロワー
16 426
10
人気
870 360
141 382
4.13
レビュー
0
今後の予定
時間
データなし
盛り上がった
データなし
フォロワー
16 711
23
人気
96 980
35 145
4.07
レビュー
0
過去
時間
2021/08/14
2021/08/20
100% 完成した
盛り上がった
$131 000
100% ゴール 完成した
フォロワー
92 801
64 059
人気
1 323 143
0
4.05
レビュー
2
今後の予定
時間
データなし
盛り上がった
データなし
フォロワー
23 075
41
人気
360 602
11 787
3.94
レビュー
0
今後の予定
時間
データなし
盛り上がった
データなし
フォロワー
データなし
人気
データなし
3.92
レビュー
0
過去
時間
2021/08/20
2021/08/22
100% 完成した
盛り上がった
データなし
フォロワー
データなし
人気
データなし
3.92
レビュー
0
過去
時間
2021/04/25
2021/05/25
100% 完成した
盛り上がった
$250
0% ゴール 完成した
フォロワー
データなし
人気
データなし
3.92
レビュー
0
過去
時間
2021/07/23
2021/09/23
100% 完成した
盛り上がった
データなし
フォロワー
12 840
19
人気
1 307 761
0
3.91
レビュー
1
今後の予定
時間
データなし
盛り上がった
データなし
フォロワー
5 748
194
人気
2 352 381
478 148
3.87
レビュー
0
今後の予定
時間
データなし
盛り上がった
データなし
フォロワー
4 152
22
人気
2 066 055
10 151
3.86
レビュー
10
unknown
時間
データなし
盛り上がった
データなし
フォロワー
6 397
56
人気
2 071 650
693 490
3.86
レビュー
0
進行中の
時間
2021/11/15
2022/12/15
49% 完成した
盛り上がった
データなし
フォロワー
28 238
72
人気
4 389 868
0
3.85
レビュー
0
過去
時間
2021/04/09
2021/07/15
100% 完成した
盛り上がった
$30 000
キャップ
ゴール
0% ゴール 完成した
フォロワー
15 570
21
人気
572 563
0